• 83565 Nolu Cadde NO:12, Gaziantep
  • info@karafiber.com

Orman Ürünleri Tedarik Politikası


09.02.2021


KARA FİBER, çözünebilen selüloz ve selülozik elyaf endüstrisinde liderlik rolü oynamaya kararlıdır ve sürdürülebilir orman yönetimini ve eski ve nesli tehlike altındaki ormanların korunmasını teşvik etmek için selüloz tedarikçileri ve Canopy ile birlikte çalışacaktır.

KARA FİBER, anlamlı koruma planları ve FSC sertifikasyonu olmadığı sürece, Endonezya'nın tropik ormanları ve Kanada'nın Boreal Ormanı gibi eski ve nesli tükenmekte olan ormanlardan elde edilmemiş selülozlar ile yapılan selülozik elyaf ve kumaş üretimini desteklemektedir.

Aşağıdaki ilkeler, şirketimiz tarafından üretilen rayon, viskon, liyosel, modal ve ticari markalı ürün grupları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm suni selülozik elyaflar, kumaşlar ve tekstiller için geçerlidir. Bu taahhüt, tedarik uygulamalarımızın yanı sıra kendi operasyonlarımızı da ele almaktadır. Bu politika, uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan ilkeleri desteklemektedir.

Taahhüt Kapsamı
Kontrol ettiğimiz, yönettiğimiz ve/veya yatırım yaptığımız şirketler de dahil olmak üzere tüm operasyonlarımız bu politikaya uygun olacaktır. Denetim raporunun yayınlanması da dahil olmak üzere mevcut bağımsız üçüncü taraf doğrulama denetimini tamamlayacağız ve sürekli sürdürülebilirlik iyileştirmeleri yapmak için bir eylem planını kabul edeceğiz. Hammaddemizi yalnızca şeffaf, izlenebilir ve bu politikaya uygun tedarikçiler aracılığıyla tedarik edeceğiz. Tedarikçiler bu kriterlere uymazlarsa, önce uygulamaları değiştirmeleri için onları ikna edeceğiz ve ardından selülozun bu politikaya uymayan kaynaklardan geldiğini tespit edersek onlarla olan ilişkimizi yeniden gözden geçireceğiz.
Yüksek riskli bir bölgeden tedarik onaylanırsa, tedarikçi şu şekilde yönlendirilecektir:

✔ Bilime dayalı, peyzaj koruma planlamasından geçmek için Canopy ve/veya bağımsız yerel topluluklar/paydaşlarla bağlantı kurması sağlanacak;
✔ Belirlenen riski ele almak ve azaltmak için zamana bağlı bir eylem planı uygulaması;;
✔ Bu taahhütlerin ve eylem planlarının bir sonucu olarak koruma ve dönüşüm uygulamalarının doğrulanması.

Eski ve Nesli Tehlike Altında Olan Ormanların ve Bozulmamış Orman Manzaralarının Korunması
KARA FİBER, selülozik elyaf yapımında selülozu çözmek için eski ve nesli tükenmekte olan ormanları kullanmayan bir geleceği desteklemektedir. Bu nedenle şunları yapacağız:

• Mevcut selüloz kullanımımızı sürekli değerlendireceğiz ve bu selülozların Kanada ve Rusya Kuzey Ormanları, Kıyı Ilıman Yağmur Ormanları, Endonezya'nın tropikal ormanları ve turbalıkları, Amazon ve Batı Afrika gibi eski ve nesli tükenmekte olan orman nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarından gelmediğinden emin olacağız.

• Selüloz tedarikçilerimizle birlikte çalışarak bu bölgelerden elde edilen herhangi bir tüm selülozlara uygun alternatifleri aşamalı bulacağız.

• Doğal ormanların dönüştürülmesi veya basitleştirilmesi yoluyla 1994'ten sonra kurulan ağaç plantasyonlarından ve ormanları yasa dışı olarak kesen şirketler de dahil olmak üzere diğer tartışmalı kaynaklardan selüloz tedarikini ortadan kaldıracağız.

• Mevcut selüloz tedarik zincirimizi değerlendireceğiz ve Kanada ve Rusya Kuzey Ormanları, Kıyı Ilıman Yağmur Ormanları; Endonezya, Güney Doğu Asya, Orta ve Güney Amerika (Amazon) ve Afrika'nın tropikal ormanları ve turbalıkları ve/veya nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan eski ve nesli tükenmekte olan orman alanlarından yapılan liflerin tedarik edilmediğinden emin olacağız.

• Tedarik zinciri risklerini değerlendirmek için Forest Mapper, Eski ve Tehlike Altındaki Orman Kaynak Kullanımına İlişkin Tavsiye Notu ve Dissolving Pulp Tedarikçileri Sınıflandırması gibi araçları kullanacağız.

• Canopy ForestMapper, Dissolving Pulp Tedarikçileri Sınıflandırması ve diğer mevcut bilgileri kullanarak tedarikimizin bir risk değerlendirmesini hazırlayacağız. Bu değerlendirmeyi Canopy ile paylaşacağız ve gerektiğinde riskleri azaltmak için harekete geçeceğiz.

• Tüm hammadde tedarik zincirini (gözetim zinciri) fabrikalara, plantasyonlara ve orman alanlarına kadar haritalayarak ve operasyonlarının ve tedarik zincirlerinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlayarak selüloz ve plantasyonların kökenini belirleyeceğiz.

• Selüloz tedarikçilerimizle, FSC sertifikalı ormanlardan elde edilen selüloza ek olarak, önceden anlamlı ve bilime dayalı koruma planlaması uygulamak ve İlk Milletlerin ve yerel toplulukların Özgür Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onayını almak şartıyla bu yüksek riskli bölgelerden elde edilen selülozlara uygun alternatifler bulmak için aşamalı olarak çalışacağız.

• Eski ve nesli tükenmekte olan ormanlardan ve aşağıdakilerle bağlantılı diğer tartışmalı kaynaklardan kaynak sağlama konusunda yüksek risk altında olduğu bilinen bir kuruluşla kurumsal bir bağlantı, birlik, mülkiyet veya bağlantıdan gelen tüm selülozları ortadan kaldıracağız:
►Yasadışı faaliyetler
►Yerli halkların ve yerel toplulukların haklarının ihlali
►Eski, bozulmamış, eski büyüme, tehlike altındaki veya Yüksek Koruma Değeri (HCV) ormanlarının ve alanlarının bozulması veya kaybı,
►Yüksek Karbon Stoku (HCS) ormanlarının bozulması veya kaybı,
►Herhangi bir derinlikteki tropikal turbalıkların bozulması veya kaybı,
►Ormanların yok edilmesi ve/veya doğal ormanların veya turbalıkların plantasyonlara dönüştürülmesi
►Doğal ormanların dönüştürülmesi veya sadeleştirilmesi yoluyla 1994 yılından sonra kurulan ağaçlandırmalar ve,
►Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanımı.

İnsan Haklarını ve Toplulukların Haklarını Tanımak, Saygı Duymak ve Korumak
Tedarikçilerimizden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne saygı göstermelerini ve yerli ve kırsal toplulukların bölgeleri, arazileri ve kaynakları üzerindeki yasal, geleneksel veya kullanıcı haklarını tanımalarını talep edeceğiz. Bunu yapmak için, tedarikçilerimizin Yerli Halkların ve kırsal toplulukların, yeni ağaçlandırma hakları tahsis edilmeden veya ağaç dikimleri geliştirilmeden, şikayetleri ve ihtilafları çözmeden önce Özgür, Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onaylarını (FPIC) verme veya vermeme haklarını kabul etmelerini ve şeffaf ve hesap verebilir bir şikayet mekanizması ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uyuşmazlık çözüm süreci aracılığıyla önceki insan hakları ihlallerini gidermelerini şart koşacağız.
Tedarikçilerimizden orman operasyonlarından etkilenen yerli halk ve yerel toplulukların Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Onayını uygulamak için bir politika, sistem ve prosedürler benimsemelerini ve ayrıca tedarikçilerimizin insan haklarını, topluluk haklarını, İlk Milletler haklarını ve işçi haklarını tanıma ve saygı gösterme taahhüdümüze nasıl uyduklarını belgelemelerini isteyeceğiz.

Yenilikçi ve Alternatif Elyaf Geliştirme
Çevresel ve sosyal etkileri azaltan elyaf kaynaklarının geliştirilmesini keşfetmek ve teşvik etmek için Canopy, yenilikçi şirketler ve tedarikçilerle işbirliği yapacağız. Uygun olduğu durumlarda, tarımsal kalıntılar ve geri dönüştürülmüş elyaflar gibi alternatif elyaf kaynaklarından yapılan hamur ve selülozik liflerin ticari ölçekte üretiminin araştırılması ve geliştirilmesinde ve nihai olarak benimsenmesinde aktif bir rol oynayacağız.

Koruma Çözümleri Savunuculuğu
Canopy ile birlikte çalışarak, Vancouver Adası'nın Ilıman Kıyı Yağmur Ormanları ve Büyük Ayı Yağmur Ormanları, Kanada'nın Kuzey Ormanları ve Endonezya'nın Yağmur Ormanları gibi kalan eski ve tehlike altındaki ormanları koruyan işbirlikçi ve vizyoner sistem çözümlerini destekleyeceğiz.
We will actively promote our commitment to the conservation of Ancient and Endangered Forests on our website, naming key forests regions. In addition, we will support ambitious international conservation targets, and will be an advocate for Nature Needs Half.Önemli orman bölgelerini isimlendirerek web sitemizde Eski ve Tehlike Altındaki Ormanların korunmasına yönelik taahhüdümüzü aktif olarak tanıtacağız. Ayrıca, iddialı uluslararası koruma hedeflerini destekleyeceğiz ve Nature Needs Half'ın savunucusu olacağız.
İstendiğinde, uzun vadeli koruma çözümlerini desteklemek için tedarik zinciri ortakları ve karar vericiler üzerindeki etkimizi kullanmaya hazır olacağız.
Önemli Eski ve Tehlike Altındaki orman sıcak noktalarında koruma planlamasına ve artan yasal korumaya doğrudan katkıda bulunmak için fırsatlar arayacağız.

Orman Sertifikasyonu
Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikasyon sistemi tarafından sertifikalandırılmış, sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen selülozları tercih edeceğiz. FSC sertifikalı plantasyonlar da çözümün bir parçası olacaktır.
FCS sertifikalı selüloz alımımızı her yıl en az %10 oranında artıracağız ve 2026 yılına kadar tüm alımlarımızın FSC sertifikasına sahip olmasını hedefleyeceğiz.

Şeffaflık, İzlenebilirlik ve Doğrulama
2021 yılına kadar kendi operasyonlarımızın ve tedarik zincirlerimizin şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlayacağız ve fabrikalar, plantasyonlar ve orman alanları da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirimizi (gözetim zinciri) haritalayarak hammaddelerimizin kaynağını belirleyeceğiz.

Karbon Ayak İzinin Azaltılması
Ormanların ve turbalıkların karbon depoları olarak önemini kabul ederek, satıcıları ve tedarikçileri bu alanlarda hasattan kaçınmaya teşvik ederek ve sera gazı karbon ayak izini azaltmak için etkin stratejiler kullanan tedarikçileri tercih ederek, yüksek karbon değeri olan ormanların kaybını azaltmak için orman korumasını ilerleten girişimleri destekleyeceğiz.
Tedarikçilerimizin sera gazı azaltmadaki performansını değerlendirmek için prosedürler geliştirecek ve performanslarını yıllık olarak değerlendireceğiz.
Ayrıca, bozulmamış orman arazilerinde veya kurumuş tropik turbalıklarda faaliyet göstermeyen ve turbalık alanları ve hidrolojilerini belirlemiş, buralardan çekilmiş ve restore etmekte olan tedarikçileri de tercih edeceğiz.

Kirliliğin Önlenmesi
Selüloz ve viskon üretimi, genel çevre kalitesini etkileyen hava ve su emisyonlarına yol açabilen kaynak yoğun bir süreçtir. Bu politika, bu diğer kritik çevresel sorunları ele almıyor olsa da en temiz elyaf üretim teknolojisine yatırım yapacak ve bunları kullanacağız.

İletişim
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve meslektaşlarımız arasında çevre bilinci yaratmanın faydalarının farkındayız. Bu nedenle, çevresel çabalarımızı web sitemizde ve kamuya açık platformlarda vurgulayacağız.
Çözümleri ilerletmek ve yeni pazar gereksinimlerini karşılamak için fırsatlar aramak için proaktif olarak Canopy'ye ulaşacağız.

KARAFIBER ELYAF SAN. VE TİC. A.Ş.
5.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GÖKSÜNCÜK MEVKİİ) 83565 NOLU CADDE NO:12
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / TURKEY
09.02.2021


Eski ve nesli tükenmekte olan ormanlar, bozulmamış orman peyzaj mozaikleri, doğal olarak nadir bulunan orman türleri, insan faaliyetleri nedeniyle nadir görülen orman türleri ve/veya biyolojik çeşitliliğin korunması için ekolojik olarak kritik olan diğer ormanlar olarak tanımlanmaktadır. Nesli tükenmekte olan ormanların ekolojik bileşenleri şunlardır: Bozulmamış orman manzaraları; Kalan ormanlar ve restorasyon çekirdekleri; Peyzaj bağlantısı; Nadir orman türleri; Tür zenginliği yüksek ormanlar; Nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin yüksek yoğunlukta olduğu ormanlar; Yüksek endemizm ormanları; Odak türler için çekirdek habitat; Nadir ekolojik ve evrimsel fenomenler sergileyen ormanlar. Eski ve tehlike altındaki ormanları coğrafi olarak konumlandırmak için bir başlangıç noktası olarak, Orman Yönetim Konseyi (FSC) tarafından tanımlanan Yüksek Koruma Değerli Ormanlar (HCVF) ve bozulmamış orman manzaraları (IFL) haritaları kullanılabilir ve haritalarla eşleştirilebilir. Önemli tehlike altındaki türlerin habitat aralığı ve yüksek konsantrasyonlarda karasal karbon ve Yüksek Karbon Stokları (HCS) içeren ormanlar gibi diğer önemli ekolojik değerler. (Wye River Coalition'ın Tehlikedeki Ormanları: Yüksek Koruma Değerine Sahip Ormanların Korunması – Kurumsal Taahhütler için Rehber. Bu, Koruma Biyolojisi Enstitüsü Başkanı ve İcra Direktörü Dr. Jim Stritholtt gibi koruma grupları, şirketler ve bilim adamları tarafından gözden geçirilmiştir ve şirketler tarafından orman tedarik politikaları için benimsenmiştir). Küresel olarak tehlike altındaki önemli ormanlar, Kanada ve Rus Boreal Ormanları; Britanya Kolumbiyası, Alaska ve Şili'nin Kıyı Ilıman Yağmur Ormanları; Endonezya, Amazon ve Batı Afrika'nın tropikal ormanları ve turba alanları. Eski ve nesli tükenmekte olan ormanlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: https://canopyplanet.org/tools/forestmapper/

Bozulmamış Orman Peyzajı (IFL), mevcut orman kapsamı içinde, önemli insan faaliyeti belirtisi göstermeyen ve geniş kapsamlı türlerin yaşayabilir popülasyonları dahil olmak üzere tüm doğal biyolojik çeşitliliğin korunabileceği kadar büyük, kesintisiz bir doğal ekosistem genişliğidir.http://www.intactforests.org/world.map.html

Yasal orman yönetimi, çevre, ormancılık ve medeni haklar yasaları ve anlaşmaları dahil olmak üzere tüm geçerli uluslararası, ulusal ve yerel yasalara uyan bir yönetimdir.

Yasal orman yönetimi, çevre, ormancılık ve medeni haklar yasaları ve anlaşmaları dahil olmak üzere tüm geçerli uluslararası, ulusal ve yerel yasalara uyan bir yönetimdir

Kıyı ılıman yağmur ormanları başlangıçta gezegenin %0,2'sini kaplıyordu ve şimdi bu ormanların %25'inden azı orijinal hallerinde kalıyor. Güvenilir koruma çözümlerinin tamamlandığı, kıyı ılıman yağmur ormanları içindeki alanlardan kaynak sağlamayı değerlendireceğiz. British Columbia Kanada'nın Kıyı Ilıman Yağmur Ormanları bölgesinde 6,4 milyon hektarlık bir bölge olan Büyük Ayı Yağmur Ormanı için yasal bir koruma planı tamamlandı. 1 Şubat 2016'da British Columbia Hükümeti, First Nations, çevre örgütleri ve orman endüstrisi, bu bölgenin %85'ini ağaç kesme ve diğer %15'te katı ağaç kesme kurallarını sınırlayan Ekosisteme Dayalı bir Yönetim çerçevesini duyurdu. Bu anlaşmaların tam olarak uygulanması şartıyla - bu eski ve tehlike altındaki orman bölgesinden kaynak sağlamanın sürdürülebilir seviyeler içinde olduğu kabul edilebilir. Bölgedeki ormancılık imtiyazı sahipleri tarafından Orman Yönetim Konseyi sertifikasının yenilenmesi yoluyla bunun sürekli olarak doğrulanmasını teşvik ediyoruz. [Bu dipnotun önemli olduğuna dikkat edin, aksi takdirde politika, yürürlükteki koruma anlaşmalarına rağmen, bu bölgeden kaynak almamanızı önerir; bu, orman şirketlerinin diğer eski ve tehlike altındaki ormanlarda bu tür koruma anlaşmaları yapmalarını caydırır]

Kanada'nın Boreal Ormanı, dünya çapında en büyük donmamış tatlı su kaynağını içerir ve dünyanın en büyük karasal karbon yutağının bir parçasıdır - 26 yıllık küresel fosil yakıt kullanımına eşdeğerdir. Canopy, yeni korunan alanların oluşturulması, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve Kanada'nın Boreal Ormanı'nda sürdürülebilir hasatın uygulanması konusunda işbirliği içinde çalışmaya kararlıdır. Bu bölge, selüloz bazlı kumaşlara giren küspeyi çözmek için değirmenlerde en büyük artış için planlanıyor.

Endonezya, tropik ülkeler arasında en yüksek ikinci ormansızlaşma oranını yaşıyor ve Sumatra adası, adanın ormanlık alanının %70'inin dönüştürülmesiyle sonuçlanan yoğun orman temizliği nedeniyle öne çıkıyor (FAO Orman Değerlendirmesi 2010; Margono, BA ve diğerleri). 2012). Endonezya, dünyadaki memelilerin %10'una, kuş türlerinin %16'sına, bitki türlerinin %11'ine ve 70 ton karbona ev sahipliği yapıyor. Canopy ve STK ortaklarımız, orangutanların, kaplanların, fillerin, gergedanların ve güneş ayılarının hala bir arada yaşadığı dünyadaki son yer olan Leuser Ekosisteminin kalıcı korumasını sağlamaya odaklanmıştır.

Endonezya, tropik ülkeler arasında en yüksek ikinci ormansızlaşma oranını yaşıyor ve Sumatra adası, adanın ormanlık alanının %70'inin dönüştürülmesiyle sonuçlanan yoğun orman temizliği nedeniyle öne çıkıyor (FAO Orman Değerlendirmesi 2010; Margono, BA ve diğerleri). 2012). Endonezya, dünyadaki memelilerin %10'una, kuş türlerinin %16'sına, bitki türlerinin %11'ine ve 70 ton karbona ev sahipliği yapıyor. Canopy ve STK ortaklarımız, orangutanların, kaplanların, fillerin, gergedanların ve güneş ayılarının hala bir arada yaşadığı dünyadaki son yer olan Leuser Ekosisteminin kalıcı korumasını sağlamaya odaklanmıştır. https://ic.fsc.org/en/document-center/id/335

Yüksek Karbon Stoku (HCS) Alanları: Ormanlar ve ağaçlar doğal karbon depoları görevi görür, ancak bu karbon ağaçlar kesildiğinde ve alan ormansızlaştırıldığında açığa çıkar. Bir arazi alanında depolanan karbon miktarı, bitki örtüsünün türüne göre değişiklik gösterdiğinden, geliştirmelerin karbon stoğunun düşük olduğu alanlarda yapılmasında fayda vardır. Yüksek Karbon Stoku (HCS) Yaklaşımı, koruma amaçlı orman alanlarını, geliştirilebilecek düşük karbon ve biyolojik çeşitlilik değerlerine sahip bozulmuş arazilerden ayıran bir metodoloji. Ekolojik ve çevresel değerleri, yerli halkların geleneksel haklarıyla dengelemeyi ve yerel topluluklara fayda sağlamayı amaçlar.

Turbalıklar, su dolu koşulların bitki materyalinin tamamen ayrışmasını engellediği karasal sulak alan ekosistemleridir. Sonuç olarak, organik madde üretimi, net turba birikimi ile sonuçlanan ayrışmasını aşar. Serin iklimlerde, turbalık bitki örtüsü çoğunlukla Sphagnum yosunlarından, sazlardan ve çalılardan oluşur ve turbanın birincil yapıcısıdır, oysa daha sıcak iklimlerde graminoidler ve odunsu bitki örtüsü organik maddenin çoğunu sağlar. Turbalıkların bilinen en büyük konsantrasyonları Kanada ve Alaska, Kuzey Avrupa ve Batı Sibirya, Güneydoğu Asya ve arazi alanının %10'undan fazlasının turbalıklarla kaplı olduğu Amazon havzasının bazı kısımlarında bulunur.

Nesli tükenmekte olan bir tür, neslinin tükenme riski altında olduğu düşünülen bir hayvan veya bitkidir. Bir tür, eyalet, federal ve uluslararası düzeyde nesli tükenmekte olan olarak listelenebilir. Federal düzeyde, nesli tükenmekte olan türler listesi, Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsamında yönetilmektedir. Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası çok önemlidir çünkü yerli balıklarımızı, bitkilerimizi ve diğer vahşi yaşamı yok olmaktan kurtarır. Bir kez gittiklerinde sonsuza kadar giderler ve geri dönüşü yoktur. Tek bir türü bile kaybetmek, ekosistemin geri kalanı üzerinde feci etkiler yaratabilir, çünkü etkiler besin zinciri boyunca hissedilecektir. Tedavi sağlamaktan ölümcül hastalıklara, doğal ekosistemleri korumaya ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye kadar, tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasının faydaları paha biçilmezdir.

Yüksek koruma değerli orman (HCVF), FSC İlkeleri ve Orman Yönetimi Kriterleri tarafından tanımlanan kriterleri karşılayan ormanları tanımlamak için kullanılan bir Orman Yönetim Konseyi (FSC) orman yönetimi atamasıdır. Endemik türlerden kutsal alanlara kadar tüm doğal yaşam alanları – özellikle ormanlar – koruma değerlerini miras alır. Olağanüstü öneme sahip bu biyolojik, ekolojik, sosyal veya kültürel değerler, 'yüksek koruma değerleri' veya HCV'ler olarak bilinir. Daha fazla ayrıntı için bkz. https://fsc.org/en/for-forests/high-conservation-values